Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Dogpride NL.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dogpride NL behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens zoals deze zijn omschreven in onze privacy policy, welke te vinden is op onze website.


Dogpride NL is als volgt bereikbaar:


E-mail: info@dogpride.nl


Telefonisch: +31315655930 / +31638147051


2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Dogpride NL en afnemer.

 

3 Bestellen

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite Dogpride NL worden geplaatst.


3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.


Dogpride NL heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.


3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dogpride NL uw bestelling in behandeling heeft genomen.


4 Prijzen

4.1 De in de laatstverschenen internetpagina van Dogpride NL vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.


4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Dogpride NL bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.


4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


4.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


5 Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


5.2 Dogpride NL verzendt in Nederland en buitenland. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Bij foutief opgegeven adresgegevens worden de eventuele nieuwe verzendkosten in rekening gebracht bij de afnemer.


De verzend- en behandelingskosten voor een bestelling zijn:


1.voor binnenlandse verzending tot 28 kilo € 8,99


2.voor buitenlandse verzending hanteren wij de tabellenlijst voor verzendkosten buitenland


3.alle andere landen die niet op deze lijst staan en gewichten gaan in overleg


5.3 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.


5.4 De levertijd is afhankelijk van de gekozen product en betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling is betaald streven wij er naar uw bestelling, indien op voorraad, binnen 2 werkdagen te verzenden.


5.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.


5.6 De door Dogpride NL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.


6 Betaling

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.


7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Dogpride NL, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan.


8 Niet goed, Geld Terug Garantie

8.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u, na schiftelijk (email) overleg, de producten binnen 14 dagen in de originele verpakking, schoon en ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.


8.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour.


8.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.


8.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen retour op uw bank- of girorekening. De door Dogpride NL in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.


8.5 Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met ons via e-mail info@dogpride.nl of telefonisch +31315-655930.


8.6 Wanneer de door Dogpride NL afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.


9 Ruilen

9.1 Ruilen van de bestelde artikelen is mogelijk. U kunt uw bestelling retourneren binnen 14 dagen onder de in artikel 9 genoemde voorwaarden. Het artikel dient door u voldoende gefrankeerd naar ons te worden verzonden. Als u een ander artikel wilt ontvangen kunt u contact telefonisch of per email met ons opnemen. Na betaling van de verzendkosten en eventuele bijbetaling, wanneer het product duurder is, stuurt Dogpride NL uw pakket af.


9.2 Producten die op maat zijn besteld, kunnen niet worden geretouneerd of geannuleerd.


Retourzendingen vanuit het buitenland.


Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden gelijke voorwaarden. Let op! Uw retourzending buitenland kunnen pas in behandeling worden genomen na overleg.


10 Garantie

10.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage van producten niet onder de garantiebepaling.


10.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij dogpride.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving en eventueel een foto van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.


10.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 11.1 en 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Dogpride NL het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Dogpride NL), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen.


10.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, Dogpride NL niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.


11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Dogpride NL met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 10 geregelde garantie.


11.2 Dogpride NL is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hiervan.


11.3 Iedere aansprakelijkheid van Dogpride NL is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.


12 Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


13 Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.